Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Fordek sp. z o.o. z siedzibą
w Pyskowicach (44-120)
ul. Jaworowa 26

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki świadczenia usług przez Usługodawcę, działających na rynku pod nazwą Fordek sp. z o.o.
 2. Regulamin spełnia wymagania dla regulaminu świadczenia Usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem Portalu lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w Regulaminie, chyba że Strony zawarły odrębną umowę na piśmie.
 4. Stroną zawieranej umowy jest Usługodawca.  
 5. Klient korzystający z Usług zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, zapoznania się z informacją o zbieranych danych w zakładce „RODO”, a w wypadku zamówienia Usługi udziału w Wydarzeniu, Klient zobowiązany jest także do przestrzegania Warunków Uczestnictwa w danym Wydarzeniu.
 6. Pojęciom używanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
  1. Klient – osoba korzystająca z usług oferowanych przez Usługodawcę;
  2. Portal – strona internetowa zarządzana przez Usługodawcę w ramach domeny fordek.pl wraz z wszystkimi subdomenami w ramach tejże strony internetowej;      
  3. Usługodawca – Fordek sp. z o. o. z siedzibą w Pyskowicach (44-120) ul. Jaworowa 26 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000758112, NIP: 9691634515, REGON: 38181966700000, numer telefonu: +48534023780, adres e-mail: kontakt@fordek.pl
  4. Warunki Uczestnictwa – warunki uczestnictwa w danym Wydarzeniu organizowanym przez Usługodawcę.
  5. Wydarzenie – Usługa w postaci szkolenia, warsztatów, kongresu albo inne wydarzenie organizowane przez  Usługodawcę.
  6. Usługa – każda usługa, świadczona przez Usługodawcę na którą Klient może złożyć Zamówienie za pośrednictwem formularza udostępnionego w ramach Portalu lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w Regulaminie, w tym Usługi świadczone drogą elektroniczną, z wyłączeniem usług, których świadczenie określa odrębna umowa zawarta na piśmie.
  7. Zamówienie/Zapisanie się – zamówienie na Usługę, składane przez Klienta za pośrednictwem Portalu lub poczty elektronicznej.

Rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Klientów za pośrednictwem Portalu obejmują:
  1. usługę formularza umożliwiającego składanie Zamówienia na Usługę Newsletter, w ramach której na podany adres poczty elektronicznej dostarczane są informacje handlowe, w tym specjalne oferty i promocje, jak również informacje o innych akcjach prowadzonych przez Usługodawcę.
  2. usługę formularza służącego do składania Zamówienia/Zapisanie się na udział w Wydarzeniu,
 2. Uzyskanie dostępu do pewnych Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z obowiązkiem zapłaty, co wynika z informacji uwidocznionych w ramach Portalu.

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

 1. W ramach korzystania z Portalu niedozwolone jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym:
  1. informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Portalu;
  2. innych informacji i danych naruszających obowiązujące przepisy prawa.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Portalem

 1. Warunkiem technicznym korzystania z Portalu, jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową w najnowszej udostępnionej wersji.
 2. Usługodawca dokłada starań, aby Portal wyświetlał się prawidłowo na wszystkich dostępnych na rynku przeglądarkach internetowych, nie mniej Usługodawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wyświetlanie się zawartości Portalu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, a w szczególności z przyczyn leżących po stronie dostawcy danej przeglądarki internetowej albo z przyczyn leżących po stronie Klienta.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Klienta formularza Zamówienia/Zapisania się z wykorzystaniem przycisku „Zapisz się” z zastrzeżeniem, że umowa na świadczenie Usługi Newslettera zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Klienta formularza Zamówienia z wykorzystaniem przycisku „Subskrybuj”.   
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia na Usługę Newslettera oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowych zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być cofnięta w każdym czasie poprzez złożenie stosownego oświadczenia za pośrednictwem udostępnionej w tym celu opcji albo poprzez przesłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na podany przez Usługodawcę adres e-mail. Zamówienie na Usługę Newslettera zostaje anulowane z chwilą otrzymania powyższego oświadczenia przez Usługodawcę.

Składanie i realizacja Zamówień

 1. Zamówienia/Zapisania się w ramach Portalu można składać z wykorzystaniem udostępnionego formularza. W celu złożenia Zamówienia/Zapisania się za pośrednictwem Portalu należy postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
 2. W wypadku Zamówienia na udział w Wydarzeniu Klient zobowiązany jest do akceptacji warunków Regulaminu oraz Warunków Uczestnictwa w danych Wydarzeniu oraz Usług Newslettera, które zostaną mu udostępnione w trakcie składania Zamówienia. Brak zgody Klienta na podane mu do wiadomości warunki Regulaminu lub Warunki Uczestnictwa lub Warunki Usług Newslettera uprawnia Usługodawcę do odmowy zawarcia umowy.   
 3. Umowa na wykonanie złożonego Zamówienia na udział w Wydarzeniu zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, że przyjęcie Zamówienia na udział w Wydarzeniu wiąże się z obowiązkiem zapłaty zgodnie z ofertą Usługodawcy podaną do wiadomości Klienta w ramach Portalu lub w inny sposób.
 5. W wypadku braku zapłaty w terminie Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy zawartej  w celu wykonania Zamówienia na udział w Wydarzeniu bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 6. Klient może dokonać rezygnacji z udziału w danym Wydarzeniu zgodnie z podanymi mu do wiadomości Warunkami uczestnictwa w Wydarzeniu.
 7. O ile Strony nie umówiły się inaczej, Klient może anulować Zamówienie na Usługę.
 8. Ceny podane w ramach Portalu są cenami brutto.
 9. Ceny promocyjne i  udzielone rabaty dotyczą wyłącznie indywidualnej oferty złożonej Klientowi przez Usługodawcę.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji usługi lub zawarcia umowy gdy z przyczyn niezależnych od Usługodawcy dana Usługa nie jest już dostępna w ofercie albo jej realizacja w rozsądnym terminie nie będzie możliwa lub w związku z niewystarczającą liczbą chętnych na daną Usługę.
 11. Klient może w ramach złożonego Zamówienia/Zapisania się otrzymać fakturę dla danego Zamówienia/Zapisania się. W celu otrzymania faktury Klient winien podać dane niezbędne do wystawienia faktury. O ile Strony nie umówią się inaczej, termin płatności w ramach złożonego Zamówienia wynosi 7 dni licząc od dnia wystawienia faktury.
 12. Klient może wyrazić zgodę na wystawienie faktury w formie elektronicznej.
 13. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (nazwa, adres, NIP) korygujemy akceptując noty korygujące wystawiane przez Klienta.

Prawo odstąpienia od zawartej umowy

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o konsumencie (dalej: Konsument), należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta (art. 221 Kodeksu Cywilnego).
 2. Zgodnie z obowiązującym prawem Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem obowiązku poniesienia kosztów określonych w Regulaminie.
 3. Konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującym prawem bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy, Zamówienia/Zapisania się.
 4. W celu wykonania uprawnienia o odstąpieniu od umowy Konsument winien złożyć Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może zostać złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wzór takiego formularza dostępny jest pod adresem URL: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/82771 (wymagany jest program do odczytywania dokumentów w formacie PDF, np. Adobe Acrobat Reader). Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
 5. Konsument może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy/odstąpieniu od umowy z wykorzystaniem danych Usługodawcy podanych w Regulaminie, wysyłając stosowne pismo listownie lub na podany adres poczty elektronicznej.
  1. Informuje się Konsumenta, że zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni lub w części usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Klienta, w tym Konsumenta z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy podanych w Regulaminie, poprzez wysłanie pisma listownie lub na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe osoby składającej reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
 3. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych przez Klienta.

Sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
  reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. w następujący sposób:
  1. zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  2. zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą.
 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Usługodawcą zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http: //www.uokik.gov.pl.

Ochrona danych osobowych

 1. Niżej wymienieni przedsiębiorcy administrują danymi osobowymi Klienta:
  1. Fordek sp. z o. o. z siedzibą w Pyskowicach przy ulicy Jaworowej 26 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000758112, NIP: 9691634515, REGON: 38181966700000
 2. Na podstawie art. 27 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO ww. administrator ustala cele i sposoby przetwarzania danych Klienta.
 3. Administrator Fordek sp. z o. o. z siedzibą w Pyskowicach przy ulicy Jaworowej 26 ponosi odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków wynikających z RODO w następującym zakresie:
  1. w zakresie informowania osób, których dane dotyczą o zbieranych danych osobowych oraz przysługujących tym osobom prawach na zasadzie art. 13 i 14 RODO,w zakresie umożliwienia osobie, której dane dotyczą, wykonania przysługujących jej praw.
 4. Zasady przetwarzania zbieranych danych osobowych oraz pouczenie o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą zostały opisane w zakładce „RODO”.

Polityka prywatności

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w naszej firmie.

Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin został opublikowany na Portalu w dniu 16 listopada 2018 r.
 2. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie z ważnych powodów, którymi są w szczególności:
  1. konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  2. wydanie orzeczenia lub decyzji, mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu,
  3. wprowadzenie nowych funkcjonalności Portalu,
  4. zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom Regulaminu;
  5. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych;
  6. przekształcenie formy prawnej działalności Usługodawcy, zmiana w zakresie nazwy (firmy) Usługodawcy, zmiana w zakresie innych danych rejestrowych, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych, adresu URL, adresu e-mail lub numeru telefonu wskazanego w Regulaminie.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca ogłasza w ramach Portalu oraz w miarę możności informuje Klienta na podany adres e-mail.
 4. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa i obowiązki Stron, w tym warunki umowy zawartej przed datą ogłoszenia o zmianie Regulaminu.

Pozostałe informacje przeznaczone dla Klientów

 1. Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie w ramach Portalu, a na żądanie Klienta  w wersji elektronicznej (format PDF) w celu umożliwienia Klientowi jego przechowywania,  odtwarzania i utrwalenia treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 2. Wszelkie spory związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy zawieranej na odległość, a w szczególności świadczonych Usług oraz złożonych Zamówień, poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Usługodawcy, za wyjątkiem sporów z udziałem Konsumentów.