Polskie uprawnienia instruktorskie PZŻ

Uprawnienia Instruktorskie w Polsce – rodzaje dokumentów, uprawnienia, wymagania,  kto je wydaje?

W polsce możemy wyróżnić cztery stopnie instruktorskie oraz jeden stopień nauczyciela:

 • Nauczyciel Żeglowania PZŻ (NŻ PZŻ)
 • Instruktor Żeglarstwa PZŻ (IŻ PZŻ)
 • Instruktor Żeglarstwa Deskowego PZŻ (IŻD PZŻ)
 • Instruktor Żeglarstwa Lodowego PZŻ (IŻL PZŻ)
 • Instruktor Wykładowca PZŻ (IW PZŻ)

Stopnie kadry szkoleniowej PZŻ są nadawane osobom, które ukończyły kurs i zdały egzamin końcowy na dany stopień. Stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ jest etapem w uzyskiwaniu pełnych uprawnień instruktorskich i został opracowany z myślą o osobach, chcących zacząć swoją karierę szkoleniowca, jako pierwszy praktyczny etap przed przystąpieniem do kursu instruktorskiego, umożliwiający zapoznanie się z pracą instruktora. Stopnie instruktora przygotowują do samodzielnego prowadzania szkolenia oraz kierowania zespołami kadry szkoleniowej żeglarstwa powszechnego. Tytuł Instruktora Wykładowcy PZŻ nadaje Zarząd PZŻ na wniosek wiceprezesa PZŻ właściwego ds. szkolenia osobom posiadającym stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ, które wykazały się znaczącymi osiągnięciami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry szkoleniowej PZŻ w żeglarstwie powszechnym. 

Warunki dopuszczenia do kształcenia na stopnie kadry szkoleniowej PZŻ: 

Do kształcenia na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ może być dopuszczona osoba która: 

 • ukończyła 18 lat, 
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie, 
 • posiada stopień żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski, 
 • zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego, 
 • posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym. 

Do kształcenia na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ może być dopuszczona osoba, która:

 • ukończyła 24 lata, 
 • posiada stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ lub od co najmniej roku posiada stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ, 
 • posiada stopień co najmniej jachtowego sternika morskiego, 
 • posiada stopień co najmniej sternika motorowodnego, 
 • posiada udokumentowany staż instruktorski, w postaci co najmniej trzech pozytywnych opinii z pracy w charakterze kadry w szkoleniu na stopnie żeglarskie

Do szkolenia na stopień Instruktora Żeglarstwa Deskowego PZŻ może być dopuszczona osoba, która: 

 • ukończyła 18 lat, 
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie, 
 • zdała sprawdzian kwalifikacyjny z umiejętności prowadzenia deski z żaglem, 
 • posiada udokumentowany staż odbyty w pełnym cyklu szkoleniowym prowadzonym przez Instruktora Żeglarstwa Deskowego PZŻ – minimum 7 dni, 
 • posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym. 

Do szkolenia na stopień Instruktora Żeglarstwa Lodowego PZŻ może być dopuszczona osoba, która:

 • ukończyła 18 lat, 
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie, 
 • posiada stopień sternika lodowego, 
 • zdała sprawdzian kwalifikacyjny z umiejętności prowadzenia ślizgu lodowego z żaglem, 
 • posiada udokumentowany staż odbyty w pełnym cyklu szkoleniowym prowadzonym przez Instruktora Żeglarstwa Lodowego PZŻ – minimum 7 dni. 

Nauczyciel Żeglowania PZŻ jest uprawniony do: 

 • praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w ramach zorganizowanego szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, pod nadzorem KWŻ, 
 • samodzielnego praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w szkoleniach indywidualnych realizowanych w formie niezorganizowanej, 
 • prowadzenia teoretycznych i praktycznych zajęć ogólnożeglarskich. 

Instruktor Żeglarstwa PZŻ jest uprawniony do: 

 • organizowania i prowadzenia szkolenia praktycznego i teoretycznego na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie,
 • pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora na kursach na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, 
 • potwierdzania odbycia szkolenia na stopień żeglarski oraz wystawiania opinii osobom prowadzącym szkolenie żeglarskie, 
 • pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora w formach kształcenia określonych niniejszym Systemem, na stopień NŻ PZŻ i funkcji instruktora w formach kształcenia określonych niniejszym Systemem na stopień IŻ PZŻ, 
 • pełnienia funkcji Członka lub Sekretarza KE na stopnie NŻ PZŻ i IŻ PZŻ. 

Instruktor Żeglarstwa Deskowego PZŻ jest uprawniony do: 

 • organizowania, prowadzenia i kierowania szkoleniem i nauczaniem w zakresie żeglarstwa deskowego, 
 • pełnienia funkcji Przewodniczącego, Członka lub Sekretarza KE na stopień Instruktora Żeglarstwa Deskowego PZŻ. 

Instruktor Żeglarstwa Lodowego PZŻ jest uprawniony do: 

 • organizowania, prowadzenie i kierowania szkoleniem i nauczaniem w zakresie żeglarstwa lodowego, 
 • pełnienia funkcji Przewodniczącego, Członka lub Sekretarza KE na stopień sternika lodowego i Instruktora Żeglarstwa Lodowego PZŻ.