Dobra informacja z Ministerstwa Sportu

Otrzymaliśmy bardzo dobrą informację z Ministerstwa Sportu dotyczącą organizacji szkoleń i egzaminów w obecnej sytuacji związanej z koronawirusem.

Ministerstwo Sportu, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 792), informuję, że istnieje możliwość przeprowadzania egzaminów na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej. Egzaminy te muszą być przeprowadzane zgodnie z obostrzeniami określonymi w ww. przepisach oraz zgodnie z wytycznymi jakie zostały dla Ministerstwa Sportu przygotowane przez Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. Wytyczne w tym zakresie stanowią załączniki do ww. komunikatu.

W kwestii prowadzenia szkoleń żeglarskich i motorowodnych, które nie są w nadzorze Ministra Sportu i nie regulują ich przepisy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1568 z późn. zm.), ministerstwo apeluje o stosowanie się do wytycznych przygotowanych przez ww. związki sportowe.

Jednocześnie Ministerstwo Sportu informuje, że na bieżąco monitoruje stan prawny i faktyczny związany z walką z epidemią wirusa SARS-CoV-2. W przypadku zmiany stanu prawnego i faktycznego wpływającego na możliwość prawidłowego i bezpiecznego dla życia i zdrowia ludzkiego prowadzenia egzaminów na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej, zostaną Państwo o tym niezwłocznie poinformowani.

Marcin Brachfogel
główny specjalista
Wydział Sportu Wyczynowego
Departament Sportu Wyczynowego

Zgodnie z wytycznymi zajęcia teoretyczne powinny odbywać się w formie online, a praktyczne z zachowaniem środków ostrożności i pewnych ograniczeń.
W naszej szkole rozpoczęliśmy szkolenia już na początku kwietnia właśnie w tej formie i możemy potwierdzić, że sprawdzają się one doskonale!

Rekomendacje Polskiego Związku Żeglarskiego dotyczące organizacji szkoleń i egzaminów

Szkolenia teoretyczne

 1. Szkolenie teoretyczne odbywa się za pośrednictwem internetu i telekomunikacyjnej, przed i po zajęciach praktycznych.

Szkolenia praktyczne

 1. Bezpośredni transport załogi i instruktora z miejsca zamieszkania na szkolenie i z powrotem odbywa się przy zachowaniu dotychczasowych obostrzeń. Rekomendujemy, aby żeglarze dojeżdżali do miejsca stacjonowania jachtu własnym środkiem transportu i pojedynczo.
 2. Uczestnicy szkolenia będą wchodzić na teren ośrodka bez osób towarzyszących.
 3. Żeglarze nie będą korzystać z obiektów hotelowych, szatni oraz gastronomii obiektu. Wszystkie potrzebne i niezbędne rzeczy przywiozą ze sobą.
 4. Zarządca obiektu udostępnia sanitariaty, które regularnie odkaża i instaluje w nich płyny dezynfekujące.
 5. Organizacja szkolenia wyklucza bezpośredni kontakt na terenie infrastruktury oraz na pomoście osób z różnych załóg.
 6. Niezbędny sprzęt będzie przygotowany do pobrania przez uczestników w sposób niewymagający wchodzenia do pomieszczeń.
 7. Uczestnicy będą pobierać sprzęt pojedynczo z zachowaniem obowiązującej odległości między sobą.
 8. Szkolenie jest możliwe jedynie na jachtach o długości minimum 6 metrów.
 9. Na jachcie jednocześnie mogą przebywać cztery osoby, w tym instruktor/instruktorzy.
 10. Żeglarze podczas całego pobytu na brzegu i na jachcie poruszają się w maseczkach zakrywających usta i nos.
 11. Wszyscy załoganci na jachcie i instruktor będą obsługiwać jacht w rękawiczkach.
 12. Przy zmianie załogi, jacht jest dezynfekowany w miejscach, z którymi miała styczność załoga.

Egzamin na patenty żeglarskie

 1. Uczestnicy egzaminu i Komisja egzaminacyjna dojeżdża na miejsce egzaminu własnym środkiem transportu i pojedynczo.
 2. Uczestnicy egzaminu będą wchodzić na teren ośrodka bez osób towarzyszących.
 3. Egzamin może być przeprowadzany dla maksymalnie sześciu osób, a komisja egzaminacyjna składa się z Przewodniczącego oraz Sekretarza KE.
 4. Podczas egzaminu można korzystać jedynie ze:
  • specjalnie przygotowanej sali egzaminacyjnej,
  • toalety, która jest regularnie odkażana i wyposażona w płyny dezynfekujące,
  • zdezynfekowanych jachtów.
 5. Organizacja egzaminu wyklucza bezpośredni kontakt na terenie infrastruktury oraz na pomoście osób z różnych załóg (z wyjątkiem sali egzaminacyjnej).
 6. Podczas całego procesu egzaminu uczestnicy i komisja przebywa w maseczkach zakrywających usta i nos oraz noszą rękawiczki.
 7. Część teoretyczna odbywa się jako pierwsza. W przypadku niezaliczenia część teoretycznej, egzaminowany nie przystępuję do części praktycznej

Egzamin teoretyczny

 1. Do sali wchodzi się w odstępach min 2 m, przed wejściem na salę egzaminacyjną wszyscy dezynfekują ręce.
 2. Egzaminowani przychodzą na egzamin z własnym długopisem.
 3. Egzaminowani przebywają na sali egzaminacyjnej w odległości 2 metrów od siebie.
 4. Tożsamość egzaminowanych będzie sprawdzana pojedynczo przez jedną osobę z KE.

Egzamin praktyczny

 1. Egzamin może być realizowany na jachcie o długości minimum 6 metrów.
 2. Podczas egzaminu praktycznego, na jachcie przebywają maksymalnie 4 osoby, w tym egzaminator/egzaminatorzy.
 3. Niezbędny sprzęt będzie przygotowany do pobrania przez uczestników w sposób niewymagający wchodzenia do pomieszczeń.
 4. Uczestnicy będą pobierać sprzęt pojedynczo z zachowaniem obowiązującej odległości między sobą.

Wytyczne PZMWiNW dotyczące organizacji szkoleń motorowodnych

Przed rozpoczęciem szkolenia

Należy wprowadzić szczególne środki ostrożności zgodnie z poniższymi wytycznymi i zaleceniami:

 1. Każda osoba decydująca się na odbycie szkolenia musi zapoznać się treścią ZAŁĄCZNIKA NR 1 (Informacja dla osób decydujących się na egzamin i/lub szkolenie na uprawnienia motorowodne).
 2. Każda osoba decydująca się na odbycie szkolenia musi zapoznać się z treścią ZAŁĄCZNIKA NR 2 (Oświadczenie osoby wchodzącej na teren ośrodka) i własnoręcznie go podpisać. 
 3. Przed wejściem osoby na teren ośrodka (w wyznaczonym i potwierdzonym wcześniej terminie) wyznaczony pracownik ośrodka dokona pomiaru temperatury ciała każdej osoby uczestniczącej w szkoleniu. W przypadku wyniku podwyższonej temperatury (powyżej 37C), osoba nie zostanie dopuszczona do szkolenia.
 4. Osoba dopuszczona do wejścia na teren ośrodka zostanie poinformowana przez pracownika ośrodka o szczególnych warunkach i procedurach przeprowadzenia szkolenia. 
 5. Przed wejściem do ośrodka powinien być umieszczony dozownik lub pojemnik z płynem dezynfekującym, ręczniki jednorazowe oraz kosz na śmieci. Zaleca się również przygotowanie ochronnych jednorazowych rękawiczek dla wszystkich uczestników zajęć. Każda osoba wchodząca na teren ośrodka powinna zdezynfekować ręce i mieć założone rękawiczki i maseczkę ochronną. Zaleca się, by dozowniki z płynem dezynfekującym, ręczniki jednorazowe oraz kosze na śmieci były przed wejściem do każdego pomieszczenia przeznaczonego dla kursantów.
 6. Każda osoba przebywająca na terenie ośrodka powinna zadbać o zachowanie dystansu co najmniej 2 metrów od innych osób. 

Szkolenie teoretyczne

 1. Zaleca się aby wszelkie szkolenia teoretyczne na uprawnienia motorowodne odbywały się on-line za pośrednictwem dostępnych platform i komunikatorów internetowych.
 2. W przypadku braku możliwości przeprowadzania szkoleń teoretycznych on-line, należy wprowadzić szczególne środki ostrożności zgodnie z poniższymi wytycznymi i zaleceniami:

Należy wprowadzić szczególne środki ostrożności zgodnie z poniższymi wytycznymi i zaleceniami:

 1. Zaleca się wyznaczenie ciągów komunikacyjnych oraz podzielenie pomieszczeń przeznaczonych do szkoleń teoretycznych na strefy tak, by ograniczyć do minimum konieczność przemieszczania się osób w dowolny sposób.
 2. W pomieszczeniu przeznaczonym do szkoleń teoretycznych zaleca się zastosowanie pleksi ochronnej lub szyby oddzielającej osoby przeprowadzające szkolenia od kursantów.
 3. Stoliki przeznaczone dla kursantów powinny być jednoosobowe. Pomiędzy każdym ze stolików powinien być zachowany dystans co najmniej 2 metrów.
 4. Materiały dydaktyczne dla kursantów powinny być przechowywane w jednym, zabezpieczonym miejscu. Ww. materiały powinien wydawać kursantom wyznaczony pracownik ośrodka z zachowaniem procedur uwzględniających zniwelowanie kontaktu bezpośredniego z innymi osobami.
 5. W ośrodku zostaną wydzielone toalety dla uczestników szkolenia zabezpieczone w środki dezynfekcji. Zakazuje się udostępniania szatni i przebieralni dla uczestników szkoleń.
 6. Elementy podlegające bezpośredniemu stykowi z rękoma osób uczestniczących w szkoleniach (klamki, poręcze, blaty biurek i stołów, długopisy itd.) powinny być dezynfekowane po zakończeniu szkolenia dla danej grupy.

Szkolenia praktyczne

Należy wprowadzić szczególne środki ostrożności zgodnie z poniższymi wytycznymi i zaleceniami:

 1. Przed każdym wejściem na pokład jednostki lub na jednostce przeznaczonej do szkoleń powinien być umieszczony dozownik lub pojemnik z płynem dezynfekującym, ręczniki jednorazowe oraz kosz na śmieci. Zaleca się również przygotowanie ochronnych jednorazowych rękawiczek dla wszystkich uczestników szkoleń.
 2. Elementy wyposażenia osobistego (między innymi niezbędny sprzęt asekuracyjny itd.) powinien być przed szkoleniem praktycznym poddany dezynfekcji i wydawany indywidualnie w wyznaczonym miejscu. 
 3. Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu praktycznym powinna zdezynfekować ręce i mieć założoną maseczkę ochronną i rękawiczki.
 4. Podczas zajęć zaleca się przebywanie na jednostce wyłącznie koniecznej liczby osób (instruktorzy i kursanci) umożliwiającej przeprowadzenie szkolenia praktycznego zzachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. 
 5. Elementy podlegające bezpośredniemu stykowi z rękoma osób uczestniczących w szkoleniach praktycznych (relingi, kierownica, manetka itd.) powinny być dezynfekowane po zakończeniu szkolenia czy egzaminu dla danej grupy.

Wytyczne PZMWiNW dotyczące przeprowadzenia egzaminów

W związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą epidemii COVID-19 i zgodą władz państwowych dotyczących przeprowadzania egzaminów na uprawnienia motorowodne (patenty i licencje) przedstawiamy wytyczne i zalecenia sanitarne pozwalające zniwelować ryzyko zakażenia dla osób uczestniczących w ww. egzaminach.

Wszelkie wytyczne i zalecenia należy bezwzględnie dostosować do przepisów obowiązujących w zakresie egzaminów:

 1. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej.
 2. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie szczególnych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa i warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu.

Przed rozpoczęciem egzaminu

Należy wprowadzić szczególne środki ostrożności zgodnie z poniższymi wytycznymi i zaleceniami:

 1. Każda osoba decydująca się na odbycie egzaminu musi zapoznać się z treścią ZAŁĄCZNIKA NR 1 (Informacja dla osób decydujących się na egzamin i/lub szkolenie na uprawnienia motorowodne).
 2. Każda osoba decydująca się na odbycie egzaminu musi zapoznać się z treścią ZAŁĄCZNIKA NR 2 (Oświadczenie osoby wchodzącej na teren ośrodka) i własnoręcznie go podpisać. 
 3. Przed wejściem osoby na teren ośrodka (w wyznaczonym i potwierdzonym wcześniej terminie) wyznaczony pracownik ośrodka dokona pomiaru temperatury ciała każdej osoby uczestniczącej w egzaminie. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37 0C), osoba nie zostanie dopuszczona do egzaminu.
 4. Osoba dopuszczona do wejścia na teren ośrodka zostanie poinformowana przez pracownika ośrodka o szczególnych warunkach i procedurach przeprowadzenia egzaminu. 
 5. Przed wejściem do ośrodka powinien być umieszczony dozownik lub pojemnik z płynem dezynfekującym, ręczniki jednorazowe oraz kosz na śmieci. Zaleca się również przygotowanie ochronnych jednorazowych rękawiczek dla wszystkich uczestników egzaminu. Każda osoba wchodząca na teren ośrodka powinna zdezynfekować ręce i mieć założoną maseczkę ochronną. Zaleca się, by dozowniki z płynem dezynfekującym, ręczniki jednorazowe oraz kosze na śmieci były przed wejście do każdego pomieszczenia przeznaczonego do egzaminów.
 6. Każda osoba przebywająca na terenie ośrodka powinna zadbać o zachowanie dystansu co najmniej 2 metrów od innych osób. 

Egzamin teoretyczny

Należy wprowadzić szczególne środki ostrożności zgodnie z poniższymi wytycznymi i zaleceniami:

 1. Zaleca się wyznaczenie ciągów komunikacyjnych oraz podzielenie pomieszczeń przeznaczonych do egzaminów na strefy tak, by ograniczyć do minimum konieczność przemieszczania się osób w dowolny sposób.
 2. Konieczne jest wyznaczenie odizolowanego miejsca, w którym przewodniczący komisji egzaminacyjnej będzie mógł dokonać czynności związanych z zatwierdzeniem, opatrzeniem datą, pieczęcią i podpisem dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu.   
 3. W pomieszczeniu przeznaczonym do egzaminu zaleca się zastosowanie pleksi ochronnej lub szyby oddzielającej komisję egzaminacyjną od osób przystępujących do egzaminu.
 4. Konieczne jest wyznaczenie bezpiecznego miejsca (najlepiej oddzielonego pleksi ochronną lub szybą), w którym zostanie sprawdzona indywidualnie tożsamość każdej osoby przystępującej do egzaminu z zachowaniem szczególnych środków ostrożności (jest to strefa wymagająca między innymi weryfikacji dokumentu tożsamości czy odsłonięcia twarzy).
 5. Stoliki przeznaczone dla osób przystępujących do egzaminu powinny być jednoosobowe. Pomiędzy każdym ze stolików powinien być zachowany dystans co najmniej 2 metrów.
 6. Materiały i arkusze odpowiedzi niezbędne do przeprowadzenia egzaminu teoretycznego powinny być przechowywane w jednym, zabezpieczonym miejscu. Ww. materiały powinny być wydawane indywidualnie osobom przystępującym do egzaminu z zachowaniem procedur uwzględniających zniwelowanie kontaktu bezpośredniego z innymi osobami.
 7. Konieczne jest wyznaczenie odizolowanego miejsca (jak w podpunkcie b)), gdzie zostanie sporządzony protokół z egzaminu i inne konieczne dokumenty. 
 8. W ośrodku zostaną wydzielone toalety dla uczestników egzaminu zabezpieczone w środki dezynfekcji. Zakazuje się udostępniania szatni i przebieralni dla uczestników egzaminu.
 9. Elementy podlegające bezpośredniemu stykowi z rękoma osób uczestniczących w egzaminie (klamki, poręcze, blaty biurek i stołów, długopisy itd.) powinny być dezynfekowane po zakończeniu egzaminu dla danej grupy.

Egzamin praktyczny

Należy wprowadzić szczególne środki ostrożności zgodnie z poniższymi wytycznymi i zaleceniami: 

 1. Konieczne jest wyznaczenie bezpiecznego miejsca w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca egzaminu praktycznego (najlepiej oddzielonego pleksi ochronną lub szybą), w którym zostanie sprawdzona indywidualnie tożsamość każdej osoby przystępującej do egzaminu z zachowaniem szczególnych środków ostrożności (jest to strefa wymagająca między innymi weryfikacji dokumentu tożsamości czy odsłonięcia twarzy).
 2. Elementy wyposażenia osobistego (między innymi niezbędny sprzęt asekuracyjny itd.) powinien być przed szkoleniem praktycznym poddany dezynfekcji i wydawany indywidualnie w wyznaczonym miejscu. 
 3. Przed każdym wejściem na pokład jednostki lub na jednostce przeznaczonej do egzaminu powinien być umieszczony dozownik lub pojemnik z płynem dezynfekującym, ręczniki jednorazowe oraz kosz na śmieci. Zaleca się również przygotowanie ochronnych jednorazowych rękawiczek dla wszystkich uczestników zajęć.
 4. Każda osoba uczestnicząca w egzaminie praktycznym powinna zdezynfekować ręce i mieć założoną maseczkę ochronną i rękawiczki.
 5. Podczas egzaminu praktycznego zaleca się przebywanie na jednostce wyłącznie koniecznej liczby osób (do 4 wraz z egzaminatorami) umożliwiającej przeprowadzenie egzaminu praktycznego zzachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. 
 6. Elementy podlegające bezpośredniemu stykowi z rękoma osób uczestniczących w egzaminie praktycznych (relingi, kierownica, manetka itd.) powinny być dezynfekowane przed i po zakończeniu egzaminu dla danej grupy.

Harmonogram wydarzeń 2020

 • Sternik motorowodny/Inland Power Yacht Skipper
  (cz-nd)
 • (ID: 16/2024)
 • 18.07 - 21.07.2024
  DZIERŻNO MAŁE
 • Szkolenie na patent sternika motorowodnego PZMWiNW/ISSA
  Czytaj więcej
 • Cena szkolenia: 750 zł
 • Wolnych miejsc: 15

 • Zapisz się
 • Żeglarz Jachtowy/Inland Skipper - 9 dni szkolenia
  (dzień po dniu/wakacyjne)
  dni szkoleniowych: 9
 • (ID: 17/2024)
 • 20.07 - 28.07.2024
  DZIERŻNO MAŁE
 • Szkolenie na patent
  żeglarza jachtowego PZŻ/ISSA
  Czytaj więcej
 • Cena szkolenia: 1 690 zł
 • BRAK MIEJSC
  Prosimy o wybranie innego terminu lub kontakt.
 • SRC
  (śr)
 • (ID: 55/2024)
 • 24.07.2024
  NYSA
  Jezioro Nyskie
 • Radiooperator krótkiego zasięgu w służbie morskiej.
  Czytaj więcej
 • Cena szkolenia: 350 zł
 • Wolnych miejsc: 15
 • Zapisz się
 • Sternik motorowodny/Inland Power Yacht Skipper
  (cz-nd)
 • (ID: 18/2024)
 • 25.07 - 28.07.2024
  DZIERŻNO MAŁE
 • Szkolenie na patent sternika motorowodnego PZMWiNW/ISSA
  Czytaj więcej
 • Cena szkolenia: 750 zł
 • Wolnych miejsc: 20

 • Zapisz się
 • Sternik motorowodny/Inland Power Yacht Skipper
  (cz-nd)
 • (ID: 48/2024)
 • 25.07 - 28.07.2024
  NYSA
  Jezioro Nyskie
 • Szkolenie na patent sternika motorowodnego PZMWiNW/ISSA
  Czytaj więcej
 • Cena szkolenia: 600 zł
 • Wolnych miejsc: 19

 • Zapisz się
 • Sternik motorowodny/Inland Power Yacht Skipper
  (cz-nd)
 • (ID: 51/2024)
 • 25.07 - 28.07.2024
  ZEBRZYDOWICE
  Staw Młyńszczok
 • Szkolenie na patent sternika motorowodnego PZMWiNW/ISSA
  Czytaj więcej
 • Cena szkolenia: 600 zł
 • Wolnych miejsc: 4

 • Zapisz się
 • Holowanie narciarza wodnego
  (nd)
 • (ID: 19/2024)
 • 28.07.2024
  DZIERŻNO MAŁE
 • Szkolenie dla osób chcących holować narciarza wodnego lub inny obiekt pływający.
  Czytaj więcej
 • Cena szkolenia: 400 zł
 • Wolnych miejsc: 5
 • Zapisz się
 • Sternik motorowodny/Inland Power Yacht Skipper
  (cz-nd)
 • (ID: 45/2024)
 • 1.08 - 4.08.2024
  PUCK
 • Szkolenie na patent sternika motorowodnego PZMWiNW/ISSA
  Czytaj więcej
 • Cena szkolenia: 600 zł
 • Wolnych miejsc: 20

 • Zapisz się
 • Sternik motorowodny/Inland Power Yacht Skipper
  (cz-nd)
 • (ID: 20/2024)
 • 8.08 - 11.08.2024
  DZIERŻNO MAŁE
 • Szkolenie na patent sternika motorowodnego PZMWiNW/ISSA
  Czytaj więcej
 • Cena szkolenia: 750 zł
 • Wolnych miejsc: 20

 • Zapisz się
 • Żeglarz Jachtowy/Inland Skipper - 9 dni szkolenia
  (dzień po dniu/wakacyjne)
  dni szkoleniowych: 9
 • (ID: 21/2024)
 • 10.08 - 18.08.2024
  DZIERŻNO MAŁE
 • Szkolenie na patent
  żeglarza jachtowego PZŻ/ISSA
  Czytaj więcej
 • Cena szkolenia: 1 690 zł
 • BRAK MIEJSC
  Prosimy o wybranie innego terminu lub kontakt.
 • Holowanie narciarza wodnego
  (nd)
 • (ID: 22/2024)
 • 11.08.2024
  DZIERŻNO MAŁE
 • Szkolenie dla osób chcących holować narciarza wodnego lub inny obiekt pływający.
  Czytaj więcej
 • Cena szkolenia: 400 zł
 • Wolnych miejsc: 5
 • Zapisz się
 • Sternik motorowodny/Inland Power Yacht Skipper
  (cz-nd)
 • (ID: 49/2024)
 • 15.08 - 18.08.2024
  NYSA
  Jezioro Nyskie
 • Szkolenie na patent sternika motorowodnego PZMWiNW/ISSA
  Czytaj więcej
 • Cena szkolenia: 600 zł
 • Wolnych miejsc: 20

 • Zapisz się
 • Sternik motorowodny/Inland Power Yacht Skipper
  (cz-nd)
 • (ID: 52/2024)
 • 15.08 - 18.08.2024
  ZEBRZYDOWICE
  Staw Młyńszczok
 • Szkolenie na patent sternika motorowodnego PZMWiNW/ISSA
  Czytaj więcej
 • Cena szkolenia: 600 zł
 • Wolnych miejsc: 19

 • Zapisz się
 • Żeglarz Jachtowy/Inland Skipper
  (dzień po dniu/wakacyjne)
  dni szkoleniowych: 7
 • (ID: 23/2024)
 • 19.08 - 25.08.2024
  DZIERŻNO MAŁE
 • Szkolenie na patent
  żeglarza jachtowego PZŻ/ISSA
  Czytaj więcej
 • Cena szkolenia: 1 690 zł
 • Wolnych miejsc: 3
 • Zapisz się
 • Sternik motorowodny/Inland Power Yacht Skipper
  (cz-nd)
 • (ID: 24/2024)
 • 22.08 - 25.08.2024
  DZIERŻNO MAŁE
 • Szkolenie na patent sternika motorowodnego PZMWiNW/ISSA
  Czytaj więcej
 • Cena szkolenia: 750 zł
 • Wolnych miejsc: 20

 • Zapisz się
 • Holowanie narciarza wodnego
  (nd)
 • (ID: 25/2024)
 • 25.08.2024
  DZIERŻNO MAŁE
 • Szkolenie dla osób chcących holować narciarza wodnego lub inny obiekt pływający.
  Czytaj więcej
 • Cena szkolenia: 400 zł
 • Wolnych miejsc: 5
 • Zapisz się
 • SRC
  (śr)
 • (ID: 56/2024)
 • 28.08.2024
  NYSA
  Jezioro Nyskie
 • Radiooperator krótkiego zasięgu w służbie morskiej.
  Czytaj więcej
 • Cena szkolenia: 350 zł
 • Wolnych miejsc: 15
 • Zapisz się
 • Sternik motorowodny/Inland Power Yacht Skipper
  (cz-nd)
 • (ID: 26/2024)
 • 29.08 - 1.09.2024
  DZIERŻNO MAŁE
 • Szkolenie na patent sternika motorowodnego PZMWiNW/ISSA
  Czytaj więcej
 • Cena szkolenia: 750 zł
 • Wolnych miejsc: 20

 • Zapisz się
 • Manewrówka - Praktyczne szkolenie manewrowe dużym jachtem
  (cz-nd)
 • (ID: M3/2024)
 • 29.08 - 1.09.2024
  ŚWINOUJŚCIE
 • Szkolenie dla osób chcących poprawić swoje umiejętności manewrowania dużym jachtem żaglowym.
  Czytaj więcej
 • Cena szkolenia: 2 000 zł
 • Wolnych miejsc: 7
 • Zapisz się
 • Sternik motorowodny/Inland Power Yacht Skipper
  (cz-nd)
 • (ID: 50/2024)
 • 29.08 - 1.09.2024
  NYSA
  Jezioro Nyskie
 • Szkolenie na patent sternika motorowodnego PZMWiNW/ISSA
  Czytaj więcej
 • Cena szkolenia: 600 zł
 • Wolnych miejsc: 20

 • Zapisz się
 • Sternik motorowodny/Inland Power Yacht Skipper
  (cz-nd)
 • (ID: 53/2024)
 • 29.08 - 1.09.2024
  ZEBRZYDOWICE
  Staw Młyńszczok
 • Szkolenie na patent sternika motorowodnego PZMWiNW/ISSA
  Czytaj więcej
 • Cena szkolenia: 600 zł
 • Wolnych miejsc: 20

 • Zapisz się
 • Sternik motorowodny/Inland Power Yacht Skipper
  (cz-nd)
 • (ID: 27/2024)
 • 12.09 - 15.09.2024
  DZIERŻNO MAŁE
 • Szkolenie na patent sternika motorowodnego PZMWiNW/ISSA
  Czytaj więcej
 • Cena szkolenia: 750 zł
 • Wolnych miejsc: 20

 • Zapisz się
 • Żeglarz Jachtowy/Inland Skipper
  (weekendowy)
  dni szkoleniowych: 10
 • (ID: 28/2024)
 • 14.09 - 13.10.2024
  DZIERŻNO MAŁE
 • Szkolenie na patent
  żeglarza jachtowego PZŻ/ISSA
  Czytaj więcej
 • Cena szkolenia: 1 750 zł
 • Wolnych miejsc: 5
 • Zapisz się
 • Rejs morski - WŁOCHY Zatoka Neapolitańska - Dufour 530
  (sb-sb)
 • (ID: R4/2024)
 • 21.09 - 28.09.2024
  WŁOCHY
 • Rejs morski we Włoszech
  Czytaj więcej
 • Cena rejsu: 2 990 zł
 • Wolnych miejsc: 1
 • Zapisz się
 • Sternik motorowodny/Inland Power Yacht Skipper
  (cz-nd)
 • (ID: 29/2024)
 • 3.10 - 6.10.2024
  DZIERŻNO MAŁE
 • Szkolenie na patent sternika motorowodnego PZMWiNW/ISSA
  Czytaj więcej
 • Cena szkolenia: 750 zł
 • Wolnych miejsc: 20

 • Zapisz się
 • Manewrówka - Praktyczne szkolenie manewrowe dużym jachtem
  (cz-nd)
 • (ID: M4/2024)
 • 3.10 - 6.10.2024
  ŚWINOUJŚCIE
 • Szkolenie dla osób chcących poprawić swoje umiejętności manewrowania dużym jachtem żaglowym.
  Czytaj więcej
 • Cena szkolenia: 2 000 zł
 • Wolnych miejsc: 7
 • Zapisz się
 • Koleżeński Rejs Mazurski - jacht żaglowy
  (sb-sb)
 • (ID: 30/2024)
 • 5.10 - 12.10.2024
  MAZURY
 • Rejs mazurski
  Czytaj więcej
 • Cena rejsu: 2 500 zł
 • Wolnych miejsc: 11
 • Zapisz się
 • Koleżeński Rejs Mazurski - jacht motorowodny
  (sb-sb)
 • (ID: 31/2024)
 • 5.10 - 12.10.2024
  MAZURY
 • Rejs mazurski
  Czytaj więcej
 • Cena rejsu: 3 000 zł
 • Wolnych miejsc: 6
 • Zapisz się
 • Morski Sternik Motorowodny/Inshore Power Yacht Skipper
  (śr-nd)
 • (ID: 32/2024)
 • 9.10 - 13.10.2024
  PUCK
 • Szkolenie na patent morskiego sternika motorowodnego ISSA/PZMWiNW
  Czytaj więcej
 • Cena szkolenia: 1 990 zł
 • Wolnych miejsc: 8
 • Zapisz się
 • Jachtowy Sternik Morski/Inshore Skipper
  (śr-nd)
 • (ID: 33/2024)
 • 9.10 - 13.10.2024
  PUCK
 • Szkolenie na patent jachtowego sternika morskiego PZŻ/ISSA (Inshore Skipper)
  Czytaj więcej
 • Cena szkolenia: 1 990 zł
 • Wolnych miejsc: 16
 • Zapisz się
 • Sternik motorowodny/Inland Power Yacht Skipper
  (cz-nd)
 • (ID: 34/2024)
 • 10.10 - 13.10.2024
  PUCK
 • Szkolenie na patent sternika motorowodnego PZMWiNW/ISSA
  Czytaj więcej
 • Cena szkolenia: 600 zł
 • Wolnych miejsc: 20

 • Zapisz się
 • Holowanie narciarza wodnego
  (nd)
 • (ID: 35/2024)
 • 13.10.2024
  PUCK
 • Szkolenie dla osób chcących holować narciarza wodnego lub inny obiekt pływający.
  Czytaj więcej
 • Cena szkolenia: 400 zł
 • Wolnych miejsc: 5
 • Zapisz się
 • Sternik motorowodny/Inland Power Yacht Skipper
  (cz-nd)
 • (ID: 36/2024)
 • 17.10 - 20.10.2024
  DZIERŻNO MAŁE
 • Szkolenie na patent sternika motorowodnego PZMWiNW/ISSA
  Czytaj więcej
 • Cena szkolenia: 750 zł
 • Wolnych miejsc: 20

 • Zapisz się
 • SRC
  (pt)
 • (ID: 37/2024)
 • 15.11.2024
  DZIERŻNO MAŁE
 • Radiooperator krótkiego zasięgu w służbie morskiej.
  Czytaj więcej
 • Cena szkolenia: 350 zł
 • Wolnych miejsc: 15
 • Zapisz się
 • Arktyka Spitsbergen – SVALBARD 2025 - s/y OCEAN B
  (pn-pn)
 • (ID: R1/2025)
 • 2.06 - 9.06.2025
  ARKTYKA SPITSBERGEN
 • Rejs morski Arktyka Spitsbergen - Svalbard
  Czytaj więcej
 • Cena rejsu: 7 500 zł
 • BRAK MIEJSC
  Prosimy o wybranie innego terminu lub kontakt.
 • Arktyka Spitsbergen - SVALBARD 2025 - s/m OCEAN C
  (pn-pn)
 • (ID: R2/2025)
 • 2.06 - 9.06.2025
  ARKTYKA SPITSBERGEN
 • Rejs morski Arktyka Spitsbergen - Svalbard
  Czytaj więcej
 • Cena rejsu: 7 500 zł
 • Wolnych miejsc: 8
 • Zapisz się

Nie ma szkolenia lub rejsu w dogodnym terminie?
Skontaktuj się z nami! Organizujemy szkolenia indywidualne oraz dla grup zorganizowanych.